zł PLN
Zamknij

Warunki sprzedaży

Tylko dla konsumentów: W terminie 15 (piętnaście) dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu dostawy Towarów mają Państwo prawo zawiadomić VF EUROPE BVBA o rezygnacji z zakupu, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji i nie podając przyczyny.

Niniejsze Warunki sprzedaży (“Warunki sprzedaży”) mają zastosowanie do kupna i wysyłki Towarów na terytorium Unii Europejskiej (z zastrzeżeniem określonych ograniczeń) za pośrednictwem naszej Strony internetowej. Przed złożeniem Zamówienia prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami sprzedaży. Potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi Warunkami sprzedaży oraz ich przyjęcia dokonane podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej oznacza bezwarunkowe przyjęcie przez Państwa niniejszych Warunków sprzedaży.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, nie rozumieją niniejszych Warunków sprzedaży lub mają pytania ich dotyczące, prosimy o zapoznanie się w pierwszej kolejności z FAQ a w przypadku dalszych wątpliwości lub niemożności znalezienia tam właściwej odpowiedzi prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce Kontakt.

W niniejszych Warunkach sprzedazy “VF”, “my” i “nas/nam/nami” oznacza spólke VF International Sagl – LEE Division, Via Laveggio 5, 6855 - Stabio, Switzerland, Commercial Register no.: Stabio - CH-514.4.028.163-8, VAT no.: CHE-111.650.898, a “Panstwo” oznacza Panstwa, czyli klienta. Uzyte w niniejszych Warunkach sprzedazy terminy pisane wielka litera maja znaczenie okreslone ponizej w punkcie “Definicje”. Niniejsze Warunki sprzedazy wraz z Potwierdzeniem zamówienia stanowia umowe pomiedzy nami a Panstwem w sprawie dostawy Towarów. Nie maja zastosowania zadne inne warunki ani postanowienia. Zmiany umowy wymagaja obopólnej zgody i sporzadzenia w formie pisemnej lub zawarcia ich w wiadomosci e-mail. Egzemplarz niniejszych Warunków sprzedazy moze byc przechowywany w formie elektronicznej lub drukowanej przez wszystkich uzytkowników naszej Strony internetowej.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Dołożymy uzasadnionych starań w celu zapewnienia, aby informacje o Towarach były dokładne i aktualne. Jednakże nie gwarantujemy, że opisy i/lub ceny Towarów będą wolne od błędów, bądź że Towary będą zawsze dostępne, jeżeli zechcą Państwo złożyć na nie Zamówienie. Na żadnych materiałach znajdujących się na naszej Stronie internetowej nie należy polegać jak na oświadczeniach dotyczących Towarów. Wszelkie obrazy, ilustracje i opisy Towarów mają charakter wyłącznie informacyjny. Ponieważ jednak widziane przez Państwa kolory zależą od posiadanego przez Państwa monitora, nie możemy zagwarantować, że kolor widoczny na monitorze będzie dokładnie odpowiadał kolorowi dostarczonego produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany - w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia - znajdujących się na naszej Stronie internetowej informacji o Towarach, w tym między innymi informacji dotyczących cen, opisu i dostępności Towarów. Jednakże zmiany cen, dostępności lub opisu Towarów nie będą miały wpływu na złożone przez Państwa Zamówienia, które zostały przez nas przyjęte zgodnie z postanowieniami poniższego punktu 2 Powyższe postanowienia nie mają wpływu na przysługujące Państwu ustawowe prawa dotyczące niewłaściwie opisanych Towarów.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 rok życia. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Towary na Stronie internetowej, wybrać sposób dostawy i - wedle Państwa uznania - inne opcjonalne usługi oraz kliknąć na przycisk “ZAMÓW”. Przed zakończeniem procedury zapłaty zostaną Państwo poproszeni o zarejestrowanie się w celu utworzenia osobistego konta lub o zalogowanie się na nim.

Zamówienia złożone w sposób inny niż opisano powyżej nie będą przyjmowane. Zamówienia będą realizowane i wysyłane wyłącznie, jeżeli uznamy je za kompletne. Zamówienie uznawane jest za kompletne, jeżeli zostały w nim prawidłowo umieszczone wszystkie stosowne informacje, których podanie wymagane jest w procesie składania zamówień, oraz jeżeli zaakceptowano warunki.

Jeżeli w trakcie składania Zamówienia pojawią się jakiekolwiek problemy lub jeżeli nie są Państwo pewni, czy dane Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej zostało sfinalizowane, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce Kontakt Poprzez złożenie Zamówienia składają nam Państwo ofertę kupna wybranych Towarów. Realizacja Zamówień zależy od dostępności produktów i przyjęcia przez nas danego Zamówienia, i w każdym czasie możemy wedle naszego wyłącznego uznania odmówić jego przyjęcia, między innymi w przypadku, gdy:

  1. informacje otrzymane od Państwa są nieprawidłowe, co obejmuje między innymi niewystarczające lub nieprawidłowe dane dotyczące płatności, nieprawidłowe informacje dotyczące wystawienia faktury; niepełny lub nieprawidłowy adres dostawy; lub informacje nieprawdziwe;
  2. na naszej Stronie internetowej pojawił się błąd dotyczący zamówionych przez Państwa Towarów, na przykład błąd dotyczący ceny lub opisu Towarów na Stronie internetowej;
  3. 3zamówione przez Państwa Towary nie są już dostępne za pośrednictwem naszej Strony internetowej; lub
  4. sądzimy, że nie ukończyli Państwo 18 roku życia.

Nie ponosimy wobec Państwa ani żadnej osoby trzeciej odpowiedzialności za wycofanie jakichkolwiek Towarów ze Strony internetowej, usunięcie lub edytowanie znajdujących się na niej materiałów lub treści, odmowę realizacji Zamówienia lub zawieszenie transakcji po rozpoczęciu jej realizacji.

W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia skontaktujemy się z Państwem pocztą elektroniczną lub telefonicznie jak najszybciej, jednak w żadnym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia Zamówienia. Jeżeli nie możemy przyjąć lub zrealizować Zamówienia z powodu braku Towarów lub z powodu podania błędnych cen i/lub innych informacji o Towarach, na które złożyli Państwo Zamówienie, skontaktujemy się z Państwem i zaproponujemy zakup innych produktów. Jeżeli nie zaakceptują Państwo naszych propozycji, wówczas Zamówienie zostanie anulowane w odniesieniu do Towarów, których nie jesteśmy w stanie dostarczyć, a wszelkie zapłacone za nie kwoty zostaną Państwu zwrócone.

W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej otrzymają Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia i zawierającą stosowne dotyczące go informacje (takie jak ilość, cena, warunki wysyłki). Prosimy zwrócić uwagę, że wiadomość ta NIE oznacza przyjęcia Zamówienia. O ile nie anulują Państwo Zamówienia, zostanie ono wysłane. Wówczas otrzymają Państwo pocztą elektroniczną Potwierdzenie wysyłki zamówienia informujące o dokonaniu wysyłki wszystkich lub części Towarów objętych Zamówieniem.

Zamówienia nie mogą być zmieniane, mogą jedynie zostać anulowane w dowolnym momencie przed ich zrealizowaniem. Jeżeli chcą Państwo anulować Zamówienie, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce Kontakt. Anulowanie zamówienia zostanie przez nas zaakceptowane wyłącznie pod warunkiem, że zostało dokonane w opisany powyżej sposób. Gdy Zamówienie zostało już zrealizowane, pozostaje Państwu tylko możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z procedurą opisaną poniżej w punkcie 9.

3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY TOWARY SĄ NIEDOSTĘPNE

Dołożymy uzasadnionych starań, aby zapewnić, że informacje o Towarach przedstawionych na naszej Stronie internetowej będą zawsze prawidłowe. Jednak w momencie składania Zamówienia niektóre Towary mogą być wyprzedane. 

Jeżeli Zamówienie obejmuje wiele Towarów, wówczas Umowa będzie dotyczyła wyłącznie Towarów, które zostały wyraźnie wymienione w potwierdzeniu wysyłki.
Powyższe postanowienia mają zastosowanie nawet wówczas, gdy - w zależności od wybranego sposobu płatności - zapłacą Państwo cenę (lub złożą zlecenie jej zapłaty) przed zawarciem Umowy. Jeżeli w takiej sytuacji Umowa z jakiejkolwiek przyczyny nie została jeszcze zawarta, zawiadomimy Państwa o tym pocztą elektroniczną (w przypadku częściowej akceptacji umowy - poprzez przesłanie potwierdzenia wysyłki artykułów, których dostawa jest możliwa) i bezzwłocznie zwrócimy zaliczkę.

4. ZASADY DOTYCZĄCE CEN

Ceny Towarów podane są na naszej Stronie internetowej i zostaną potwierdzone w Potwierdzeniu zamówienia, które wyślemy Państwu pocztą elektroniczną.

Wszystkie ceny podane są w euro i zawierają podatek VAT, jednak nie obejmują kosztów dostawy. 

Do Zamówienia mogą zostać doliczone koszty dostawy w wysokości określonej na naszej Stronie internetowej w momencie jego składania. Kwota tych kosztów zależy od wartości Zamówienia i wybranego sposobu dostawy. Z informacjami dotyczącymi kosztów i warunków dostawy można zapoznać się klikając tutaj.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen naszych Towarów znajdujących się na Stronie internetowej, w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadamiania o tym fakcie. Zmiany cen Towarów nie mają wpływu na Zamówienie, jeżeli zostało przez nas przyjęte i wysłaliśmy Państwu Potwierdzenie zamówienia.

5. SPOSÓB ZAPŁATY

Za Towary mogą Państwo zapłacić kartą kredytową lub debetową. W zależności od kraju, do którego mają zostać dostarczone Towary, możemy zaproponować Państwu dodatkowe sposoby płatności inne niż karta kredytowa/debetowa. Aby zapoznać się z listą aktualnych sposobów płatności, proszę kliknąć tutaj.

Zapłata powinna zostać dokonana w walucie wskazanej w Zamówieniu przed jego złożeniem.

W przypadku zapłaty przy użyciu karty kredytowej lub debetowej przy składaniu Zamówienia należy podać dane karty. Państwa karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona łączną kwotą odpowiadającą wartości Zamówienia w momencie otrzymania go przez nas. Przyjęcie Zamówienia i dostawa Towarów nastąpią dopiero po wydaniu przez wystawcę karty kredytowej lub debetowej autoryzacji użycia karty w celu zapłaty za zamówione Towary. W przypadku nieotrzymania przez nas wspomnianej autoryzacji zawiadomimy Państwa o tym. Zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia tożsamości posiadacza karty kredytowej lub debetowej żądając przedstawienia odpowiednich dokumentów.

Dokładamy uzasadnionych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej Strony internetowej i zapobiegać oszustwom. Wszystkie transakcje realizowane na tej Stronie internetowej przy użyciu kart kredytowych i debetowych obsługiwane są przez “CONCARDIS GMBH”, bezpieczną bramkę internetową, która będzie odpowiedzialna za przechowywanie i zautomatyzowane przetwarzanie w bezpiecznym środowisku informacji dotyczących płatności. Należy pamiętać, że w dowolnym momencie i wedle naszego wyłącznego uznania możemy ograniczyć dostawy do niektórych krajów, w których naszym zdaniem istnieje duże ryzyko nadużyć finansowych.

W przypadku dokonywania zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal zostaną Państwo poproszeni o zalogowanie się na koncie PayPal przy użyciu adresu e-mail i hasła w celu potwierdzenia płatności. W przypadku braku konta PayPal, za pośrednictwem systemu PayPal możliwe jest zrealizowanie do 10 płatności, przy których należy podać dane osobowe i dane karty kredytowej. Towary zostaną Państwu dostarczone po rozliczeniu płatności. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia nie otrzymamy płatności w natychmiastowo dostępnych środkach, Zamówienie zostanie anulowane.

Towary wyślemy Państwu na adres dostawy wskazany w Potwierdzeniu zamówienia. Dokumenty możemy jednak wysłać tylko pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.

6. TERMINY DOSTAWY I ŚLEDZENIE ZAMÓWIENIA

Dostawy Towarów zamówionych za pośrednictwem tej Strony internetowej realizowane są na terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących niektórych krajów.

Z listą krajów, do których aktualnie wysyłamy Towary, można zapoznać się klikając tutaj.

Dostawy realizowane będą zwykłą przesyłką kurierską w normalnych godzinach pracy.

Co pewien czas możemy wprowadzać okresowe promocje polegające na oferowaniu bezpłatnej dostawy.

Po dostarczeniu Towarów do naszego przewoźnika wyślemy Państwu wiadomość e-mail zawierającą Potwierdzenie wysyłki zamówienia.

Towary pozostaną naszą własnością do czasu zapłaty ceny w pełnej wysokości.

Dołożymy uzasadnionych starań, aby dostarczyć Towary w terminie określonym w Warunkach dostawy. Wszystkie podane przez nas terminy dostawy są możliwie najdokładniejsze, lecz jednak tylko przybliżone i nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione przez Państwa straty lub szkody spowodowane niemożliwym do uniknięcia opóźnieniem dostawy.

Jeżeli pod wskazanym adresem miejsca dostawy nie ma nikogo, kto mógłby przyjąć dostarczone Towary, przewoźnik zostawi w Państwa skrzynce pocztowej odpowiednią informację.

Z chwilą dostawy przechodzi na Państwa prawo własności i ryzyko utraty Towarów.

7. ZWROT TOWARÓW

W celu dokonania zwrotu Towarów należy uważnie zapoznać się ze stosownymi Zasadami, które znajdują się tutaj .

8. PRAWO ODSTĄPIENIA

Jeżeli po otrzymaniu zamówionych Towarów nie będą Państwo z któregokolwiek z nich zadowoleni lub po prostu rozmyślą się co do ich kupna po wysłaniu przez nas pocztą elektroniczną Potwierdzenia zamówienia, wówczas - na podstawie europejskich przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość, implementowanych przez belgijską ustawę z dnia 6 kwietnia 2010 r. o praktykach rynkowych i ochronie konsumenta - mogą Państwo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez ponoszenia kar i bez podawania przyczyny oraz żądać zwrotu pieniędzy, pod warunkiem, że poinformują nas Państwo o decyzji unieważnienia umowy w terminie 15 (piętnaście) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towarów, postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w Zasadach zwrotu towarów, z którymi można zapoznać się tutaj

Prosimy pamiętać, że w czasie, gdy Towary są w Państwa posiadaniu, są Państwo zobowiązani zapewnić ich bezpieczeństwo oraz utrzymywać je w dobrym stanie.

Zwrotu wszelkich kwot zapłaconych przez Państwa za Towary lub kwot, którymi została obciążona Państwa karta kredytowa w celu zapłaty za Towary, dokonamy tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu informacji o Państwa decyzji unieważnienia umowy, a w każdym razie najpóźniej w terminie 30 dni. 

9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasza odpowiedzialność za szkody spowodowane niewielkim zaniedbaniem, niezależnie od jej podstaw prawnych, podlega następującym ograniczeniom:

(i) ponosimy odpowiedzialność do kwoty możliwych do przewidzenia szkód typowych dla tego rodzaju umów, spowodowanych naruszeniem istotnych obowiązków umownych;

(ii) nie ponosimy odpowiedzialności za wynikające z niewielkiego zaniedbania naruszenie obowiązku zachowania staranności.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej i odpowiedzialności za zawinione uszkodzenie ciała. Ponadto wspomniane ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku udzielenia przez VF szczególnej gwarancji.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za niepotrzebnie poniesione koszty.

Są Państwo zobowiązani do zastosowania odpowiednich środków w celu zapobieżenia szkodom i zmniejszenia ich.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta ani na prawo odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 8 powyżej.

10. PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Składając Zamówienie zgadzają się Państwo i przyjmują do wiadomości, że możemy przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać dane zebrane podczas Państwa rejestracji na Stronie internetowej dla celów realizacji Zamówienia. Przetwarzanie dotyczących Państwa informacji odbywać się będzie zgodnie z dostępnymi tutaj Zasadami ochrony prywatności VF.

11. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Korzystanie z tej Strony internetowej podlega również Warunkom korzystania, z którymi można zapoznać się tutaj.

12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Znak towarowy LEE, jak również wszystkie znaki towarowe - graficzne lub inne - oraz wszystkie inne znaki, ilustracje, obrazy i logo umieszczone na naszych produktach, akcesoriach lub opakowaniach - niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy też nie - są i pozostają wyłączną własnością spółki THE LEE H.D. COMPANY i jej podmiotów powiązanych. Zwielokrotnianie całości lub części znaków, ilustracji, obrazów i logo, ich modyfikowanie lub korzystanie z nich z dowolnej przyczyny i na dowolnym nośniku bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej na piśmie jest surowo zabronione i będzie ścigane.

13. OKOLICZNOŚCI, NA KTÓRE NIE MAMY WPŁYWU

Dołożymy wszelkich starań, aby wykonać obowiązki wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży. Jednakże nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie obowiązku, jeżeli dane opóźnienie lub niewykonanie zostało spowodowane okolicznościami, na które nie mamy wpływu, takimi jak między innymi siła wyższa, wybuch, powódź, pożar lub wypadek; wojna lub niepokoje społeczne; strajk, spór zbiorowy lub przestoje w pracy; jakiekolwiek interwencje administracji państwowej; działanie lub zaniechanie osoby trzeciej; niewykonanie obowiązku przez naszego dostawcę/naszych dostawców; niepodanie nam przez Państwa prawidłowego adresu dostawy lub niezawiadomienie nas o zmianie adresu, bądź niedokonanie przez Państwa płatności.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieprzewidzianego zdarzenia bezzwłocznie poinformujemy Państwa o tym i wykonamy nasze obowiązki tak szybko, jak to realnie możliwe. W przypadku przerwy trwającej ponad 2 (dwa) tygodnie będą Państwo uprawnieni do anulowania Zamówienia, a pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z punktem 9 niniejszych Warunków sprzedaży.

14. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa belgijskiego implementującym europejską Dyrektywę w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, z wyjątkiem postanowień dotyczących prawa międzynarodowego prywatnego. W zakresie dozwolonym na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów wszelkie powództwa lub roszczenia związane z niniejszymi Warunkami sprzedaży podlegają wyłącznej właściwości sądów belgijskich.

15. ODSPRZEDAŻ / DALSZA WYSYŁKA NASZYCH WYROBÓW

Dbając o zadowolenie naszych klientów prowadzimy stałą kontrolę jakości oferowanych Towarów. Dystrybucja Towarów odbywa się wyłącznie w naszych sklepach i sklepach naszych autoryzowanych sprzedawców. Fałszywe podawanie się za jednego z naszych autoryzowanych sprzedawców lub osobę upoważnioną do sprzedaży Towarów jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia, jeżeli będziemy podejrzewać, że zamierzają Państwo odsprzedawać nasze Towary.

16. KONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące niniejszych Warunków sprzedaży, naszych Towarów lub Zamówienia, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce Kontakt.

17. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odstąpienie przez nas lub przez Państwa od egzekwowania wykonania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży nie stanowi rezygnacji z tego postanowienia. Odstąpienie takie nie ma żadnego wpływu na prawo do egzekwowania wykonania danego postanowienia w późniejszym terminie.

18. DEFINICJE

W niniejszych Warunkach sprzedaży:

"Umowa" oznacza umowę pomiędzy Państwem a nami dotyczącą kupna i sprzedaży Towarów, obejmującą Państwa Zamówienie, nasze Potwierdzenie zamówienia dotyczące złożonego przez Państwa Zamówienia oraz niniejsze Warunki sprzedaży;

"Towary" oznaczają produkty sprzedawane przez nas w danym czasie na naszej Stronie internetowej, w tym między innymi: wysokiej jakości odzież, odzież jeansową i związane z nimi akcesoria - oznaczone znakiem towarowym LEE®;

"Zamówienie" oznacza zamówienie na Towary złożone zgodnie z niniejszymi Warunkami sprzedaży;

"Potwierdzenie zamówienia" oznacza wystawione Państwu przez nas potwierdzenie zamówienia zawierające informację o przyjęciu złożonego przez Państwa Zamówienia w chwili wysłania Towarów oraz odpowiednie informacje dotyczące zakupionych Towarów;

"Warunki sprzedaży" oznaczają niniejsze warunki sprzedaży;

"my", "nasz" lub "nas/nam/nami" oznaczaja spólke VF International Sagl – LEE Division, Via Laveggio 5, 6855 - Stabio, Switzerland, Commercial Register no.: Stabio - CH-514.4.028.163-8, VAT no.: CHE-111.650.898;

“Strona internetowa" https://www.lee.pl/

"Państwo" oznacza Państwa, czyli klienta.

Back to top

VF INTERNATIONAL S.A.G.L., whose registered office is at Via Laveggio, 5, 6855Stabio, Switzerland. Company Registration number Stabio - CH-514.4.028.163-8, VAT Number CHE-111.650.898